Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-08-28

Laikinojo statinio statybos užbaigimas....

Laikinieji statiniai skirti naudoti konkretų laikotarpį. Įprastai jie statomi ilgesnį laiką trunkančiam renginiui, įvairių daiktų sandėliavimui, papildomoms dirbtuvėms įrengti ir pan. Tokių statinių statyba nėra dažna, todėl statytojai neretai nežino, kokias procedūras privalu atlikti baigus laikinojo statinio statybą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, koks dokumentas nėra būtinas norint įforminti laikinojo statinio užbaigimą bei kur galima rasti privalomų dokumentų sąrašą, kad būtų galima tokį statinį naudoti.Statybos įstatyme nurodyta, kad laikinasis statinys – tai statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą. Išduodamame statybą leidžiančiame dokumente (SLD) statyti laikinąjį statinį nurodomas šio statinio naudojimo terminas. Laikinasis statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse nustatyta, kad laikinųjų statinių kadastriniai matavimai neatliekami.

Bendruoju atveju su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ar pateikiant tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą būtina pateikti dokumentus, išvardytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Reglamentas) 61 punkte (statybos užbaigimo aktui) ar 93 punkte (statybos užbaigimo deklaracijai).

Pažymėtina, kad Reglamento 61.6 papunktyje nurodyta, kad pateikiama Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla, kuri Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) gaunama per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS „Infostatyba“ bus atmestas automatiškai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kadastro duomenų bylos (per minėtą IS „Infostatyba“ sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinuosius statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija (Reglamento 93.4 papunktis).

Taigi, jeigu išduotame SLD yra nurodytas laikinojo statinio požymis, t. y. statinio naudojimo terminas, tokio statinio statybos užbaigimo procedūros gali būti atliekamos nepateikus statinio kadastro duomenų bylos.Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite