Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-06-16

Reikalavimai mėšlo ar srutų talpyklos (statinio) statybai

Ūkininkams neretai kyla klausimų dėl keliamų reikalavimų mėšlinių ir srutų kauptuvų statybai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kuriais atvejais reikalingi leidimai norint įrengti organinių trąšų (mėšlo ir srutų) laikymui skirtą rezervuarą (statinį).Statybos įstatyme nustatyta, kad statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Laikančioji konstrukcija – konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, o neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių.

Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342, (Aprašas) 4.3 ir 4.5 punkte apibrėžta: mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti; srutų kauptuvas – statinys srutoms kaupti ir laikyti.

Vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (STR 1.01.03:2017) nustatytu statinių klasifikavimu pagal paskirtį ir jų parametrus, mėšlidė ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvas iki 4 metrų gylio (aukščio) ir užimanti iki 1500 kvadratinių metrų ploto yra priskiriami prie II grupės nesudėtingųjų statinių. Leidimas statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį (mėšlidę ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvą) privalomas, jeigu naujas statinys statomas bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), kurortuose, Kuršių nerijoje; magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Didesnės talpyklos priskiriamos neypatingiesiems statiniams. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naujo neypatingojo statinio statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) – leidimas statyti naują statinį.

Taigi, jeigu mėšlidė ar srutų kauptuvas atitinka statinio požymius, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje, ir jo statybai reikalingas SLD. tai privaloma statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD. Kartu su prašymu išduoti SLD bendruoju atveju pateikiami dokumentai, išvardyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje. Užbaigus mėšlidės ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvo ), kurių statybai privalomas SLD, statybą surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės rangovas patvirtina deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ši deklaracija registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Užbaigus mėšlidės ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvo (II grupės nesudėtingųjų statinių), kurių statybai neprivalomas SLD, deklaracija apie statybos užbaigimą gali būti surašoma ir registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu.

Jeigu mėšlidė ar srutų kauptuvas pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje nurodytus požymius nepriskiriami statiniams, jų įrengimui statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos netaikomos. Tuo atveju pakaktų laikytis Aprašo reikalavimų.Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite